Advokat Dagfinn Strønstad AS

Advokat Dagfinn Strønstad har vært advokat i Tromsø i mer enn 30 år, dels i eget firma og dels som partner i store, nasjonale advokatfirma. Han driver i dag i eget firma i kontorfellesskap med 4 andre advokater i Tromsø sentrum.

Saksområder:

Strønstad arbeider svært spesialisert innen saksområdene

-         -   Arv, herunder generasjonsskifte og oppgjør av dødsbo

-          -  Entreprise, herunder kontraktutarbeidelse og bistand i tvister, både for byggherrer og      entreprenør

-          -  Insolvens, herunder refinansiering og gjeldsforhandlinger

-          -  Fast eiendom, som reklamasjoner, grensespørsmål, jordskifte mv

 men han håndterer også andre type saker innen de alminnelige rettsområder. 

Erfaring:

-         -    alminnelig advokatpraksis i mer enn 30 år innen flere sivilrettslige saksområder, både    for private klienter og for næringsdrivende

-          -  tilknyttet Nord-Troms tingrett som fast bestyrer av dødsbo, konkursbo og tvangssalg      i samme periode.

-          -  tilknyttet bransjeorganisasjon for entreprisevirksomheter som advokat for                       medlemmene.

-          -  leder av Huseiernes Landsforbund i Troms de siste 15 årene.

-          -  holdt mange kurs innen generasjonsskifte og arv, skatt, fast eiendom og entreprise.

-          -  vært leder av advokatforeningen i Troms

-          -  sittet i Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Oppdrag:

Strønstad ønsker alltid å drøfte en sak med den som ønsker bistand før han påtar seg oppdrag. Han kan kontaktes på følgende adresser:

-          dagfinn@stronstad.com

-          telefon 9548 1010                                       

-          Strandtorget 3, 9008 Tromsø (i sentrum)

Postboks 638, 9257 Tromsø